Jak založit akciovou společnost

společnost

Základní kapitál akciové společnosti je tvořen akciemi, s čímž je spojeno právo akcionáře jakožto společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, zakladatelem akciové společnosti může být i stát. Akciová společnost zodpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Chcete pomoci se založením firmy na klíč? Kontaktujte tedy společnosti, které se na založení společnosti specializují a nabízejí rovněž poskytnutí sídla.

Akciovou společnost je možné založit jednou či více právnickými osobami nebo dvěma a více fyzickými osobami. Jestliže akciovou společnost zakládá jedna osoba, je nutné sepsat zakladatelskou listinu, v případě založení akciové společnosti více osobami se uzavírá zakladatelská smlouva.

Co musí být v zakladatelské listině či smlouvě obsaženo?

 • firmu, sídlo a předmět podnikání
 • navrhovaný základní kapitál
 • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu (event. druhy akcií)
 • upisované vklady jednotlivých zakladatelů
 • pokud mají být použité nepeněžité vklady, způsob a výše jejich ocenění
 • alespoň přibližné náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou
 • určení správce vkladu a návrh stanov

Jestliže se jedná o a.s. s veřejnou nabídkou akcií, musí být v zakladatelské smlouvě nebo listině navíc obsaženo:

 • dobu a místo upisování akcií (nesmí být kratší než dva týdny)
 • postup při upsání akcií
 • místo a dobu pro splácení části upsaných akcií
 • způsob svolání ustavující valné hromady upisovatelů
 • způsob tvoření rezervního fondu

Je nutné úředně ověřit podpisy na smlouvách, dalším nutným dokladem jsou stanovy, které musí obsahovat:

 • obchodní jméno a sídlo společnosti
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu a způsob splácení akcií
 • počet, druh a jmenovitou hodnotu akci
 • způsob svolávání valné hromady, její působnost a rozhodování
 • počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů a vymezení působnosti a rozhodování
 • výši počátečního rezervního fondu a výši, kterou bude ročně doplňován
 • způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty
 • důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
 • způsob zvyšování a snižování základního kapitálu
 • postup při doplňování a změně stanov

Pakliže se akciová společnost zakládá na základě výzvy, je nutné, aby její zakladatelé informovali veřejnost o době, místu a způsobu upisování. Pokud proběhne upisování v souladu se záměry zakladatelů, lze přistoupit ke svolání ustavující valné hromady – do té doby je nutné splatit alespoň 30 % upsaných akcií.

Splacené vklady nebo jejich části spravuje před vznikem akciové společnosti zakladatel, který byl tímto pověřen ve společenské či zakladatelské smlouvě. Může tím však být pověřena i banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo. Společnost musí každopádně založit účet v bance či spořitelním a úvěrním družstvu, kam složí kapitál. Tato banka nebo družstvo vydá písemné prohlášení o splácení vkladů.

O založení společnosti se rozhoduje na ustavující valné hromadě, jsou schvalovány stanovy a jsou voleny orgány společnosti. Pořizuje se zápis, který je notářsky ověřen a zápis slouží jako doklad pro zápis do obchodního rejstříku.

Do 90 dní od založení společnosti je nutné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, který podává představenstvo a podepisují jej všichni členové představenstva. Společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku.

V momentě, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku, je správce vkladu povinen splacené vklady předat i s užitky společnosti. Netýká se to však peněžitých vkladů, které byly uloženy na zvláštním bankovním účtu nebo u družstva před tímto zápisem.

Fungování akciové společnosti je spojeno s konáním valné hromady, která je svolána představenstvem a koná se minimálně jednou za rok. Počet hlasů, které má akcionář na valné hromadě, odpovídá jmenovité hodnotě jejich akcií.

Do kompetencí valné hromady lze zařadit:

 • změnu stanov
 • rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů
 • volbu a odvolání členů představenstva
 • volbu a odvolání členů dozorčí rady
 • schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém
 • rozhodnutí o zrušení společnosti

Představenstvo řídí a jedná jménem akciové společnosti. Členové představenstva jsou zapsáni v OR. Dozorčí rada poté dohlíží na představenstvo a činnost společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *