Likvidace společnosti

budova

Zrušení a zánik společností je upraven v § 68 a následujících právních předpisech obchodního zákoníku. Pokud chcete ukončit podnikatelskou činnost obchodní společnosti, musíte postupovat podle zákonných ustanovení.

Nejprve dochází podle obchodního zákoníku ke zrušení společnosti a až následně k zániku společnosti. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Potenciální důvody pro zrušení společnosti:

  • Uplynula doba, na kterou byla společnost založena
  • Dosažení účelu, pro který byla společnost založena
  • Společníci rozhodli o zrušení podniku
  • Soud rozhodl o zrušení podniku
  • Rozhodnutí o sloučení, splynutí či přeměně v jinou společnost nebo družstvo
  • Smrt společníka
  • Zánik právnické osoby, která byla společníkem
  • Zbavení či omezení právní způsobilosti společníka
  • Výpověď společníka
  • Vyhlášením konkursu či zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu z důvodu nedostatku majetku

Zánik společnosti nastává poté, co dojde ke zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace. V případě, že společnost zaniká bez likvidace, přechází jmění společnosti na právního nástupce. Společnost lze zrušit s rozhodnutím soudu o zrušení společnosti a o likvidaci společnosti na návrh státního orgánu či osoby, která projeví právní zájem. Příčiny pro takové zrušení jsou upřesněny v odstavci 6 obchodního zákoníku – § 68.

V případě, že rušíte společnost s likvidací, postupujte podle § 70 obchodního zákoníku. Podnikatelská činnost obchodní společnosti končí tím, že nemá věcné, ekonomické ani právní pokračování. To znamená, že aby mohla společnost zaniknout,  musí předtím ukončit svou hospodářskou činnost, vyrovnat všechny své závazky vůči partnerům (státu, partnerům, zaměstnancům, dodavatelům, věřitelům), až poté se mohou mezi sebou vypořádat i společníci. Likvidací totiž ukončíte vztah mezi společností jako takovou a jejími společníky.

Společnost vstoupí do likvidace ke dni, ke kterému je zrušena, vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Ke dni, který předchází dni vstupu do likvidace, musíte provést mimořádnou účetní uzávěrku a sestavit také přiznání k dani z příjmů právnických osob.

V průběhu likvidace společnosti musíte užívat v názvu společnosti dovětek „v likvidaci“, existence společnosti je ukončena výmazem společnosti z obchodního rejstříku. O ten musí zažádat likvidátor rejstříkový soud do třiceti dní od ukončení likvidace společnosti. Likvidátor rovněž musí k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku přiložit písemný souhlas správce daně (finanční úřad).

Ke dni, kdy dochází k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, musíte sestavit konečnou účetní uzávěrku. Společnost je rovněž povinna nejpozději do konce následujícího měsíce podat přiznání k dani z příjmů za uplynulou část zdaňovacího období. Ještě před zánikem firmy je likvidátor povinen srážkovou daní zdanit podíl společníků na likvidačním zůstatku.

V případě, že chcete s podnikáním teprve začít, využijte služeb specializovaných společností, které pomáhají se založením společnosti. V případě, že chcete se svým podnikáním začít hned, doporučujeme využít jejich nabídky prodeje ready made společností. Můžete si vybrat rovněž z řady doplňkových služeb, mezi které můžeme zařadit například poskytnutí sídla společnosti, ale rovněž řadu dalších služeb pro firmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *