Založení akciové společnosti

firma

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen akciemi. S tím je spojené právo akcionáře jakožto společníka podílet se na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku. Akciová společnost zodpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníkem se může stát jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. Zakladatelem akciové společnosti může být však rovněž i stát.

Základní kapitál akciové společnosti činí 2 miliony Kč (resp. v případě založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií 20 milionů Kč).

Akcie lze vydat v listinné podobě nebo v podobě zaknihované (virtuální). Akcie musí obsahovat:

 • firmu a sídlo společnosti
 • jmenovitou hodnotu
 • označení formy akcie
 • výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie
 • datum emise

Akciovou společnost může založit jedna či více právnických osob nebo dvě a více fyzických osob. V případě, že společnost zakládá jedna osoba, sepisuje se zakladatelská listina, v případě založení akciové společnosti více osobami se uzavírá zakladatelská smlouva.

Co musí zakladatelská listina či smlouva obsahovat?

 • firmu, sídlo a předmět podnikání
 • navrhovaný základní kapitál
 • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu (event. druhy akcií)
 • upisované vklady jednotlivých zakladatelů
 • pokud mají být použité nepeněžité vklady, způsob a výše jejich ocenění
 • alespoň přibližné náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou
 • určení správce vkladu a návrh stanov

V případě, že se jedná o akciovou společnost s veřejnou nabídkou akcií, musí zakladatelská smlouva nebo listina obsahovat navíc:

 • dobu a místo upisování akcií, tato doba nesmí být kratší než dva týdny
 • postup při upsání akcií
 • místo a dobu pro splácení části upsaných akcií
 • způsob svolání ustavující valné hromady upisovatelů
 • způsob tvoření rezervního fondu

Podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny, dalším nutným dokladem jsou stanovy, které musí obsahovat:

 • obchodní jméno a sídlo společnosti,
 • předmět podnikání,
 • výši základního kapitálu a způsob splácení akcií,
 • počet, druh a jmenovitou hodnotu akcií
 • způsob svolávání valné hromady, její působnost a rozhodování
 • počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů a vymezení působnosti a rozhodování
 • výši počátečního rezervního fondu a výši, kterou se bude ročně doplňovat
 • způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty
 • důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
 • způsob zvyšování a snižování základního kapitálu
 • postup při doplňování a změně stanov

V případě, že se akciová společnost zakládá na základě výzvy, musí nejprve její zakladatelé informovat veřejnost o době, místu a způsobu upisování. V případě, že proběhne upisování v souladu se záměry zakladatelů, může být přistoupeno ke svolání ustavující valné hromady – do té doby musí být splaceno minimálně 30 % upsaných akcií.

Splacené vklady nebo jejich části spravuje před vznikem akciové společnosti zakladatel, který byl tímto pověřen ve společenské či zakladatelské smlouvě. Může tím však být pověřena i banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo. Společnost musí každopádně založit účet v bance či spořitelním a úvěrním družstvu, kam složí kapitál. Tato banka nebo družstvo vydá písemné prohlášení o splácení vkladů.

Na ustavující valné hromadě je rozhodováno o založení společnosti, schvalují se stanovy a volí se orgány společnosti. Pořizuje se zápis, který je notářsky ověřen. Tento zápis slouží jako doklad pro zápis do obchodního rejstříku.

Nejpozději do 90 dní od založení společnosti se podává návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh podává představenstvo a podepisují jej všichni členové představenstva. Společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku.

Ve chvíli, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku, je správce vkladu povinen splacené vklady předat i s užitky společnosti. Netýká se to však peněžitých vkladů, které byly uloženy na zvláštním účtu u banky nebo u družstva před tímto zápisem.

Fungování akciové společnosti je spojeno s konáním valné hromady, která je svolána představenstvem a koná se nejméně jednou ročně. Počet hlasů, které má akcionář na valné hromadě, odpovídá jmenovité hodnotě jejich akcií.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ale existují výjimky. Navíc stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.

Do působnosti valné hromady řadíme:

 • změnu stanov
 • rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů
 • volbu a odvolání členů představenstva
 • volbu a odvolání členů dozorčí rady
 • schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém
 • rozhodnutí o zrušení společnosti

Akciovou společnost řídí a jedná jejím jménem představenstvo. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku. Dozorčí rada pak dohlíží na představenstvo a činnost společnosti.

V případě, že byste si ušetřili čas a mnoho starostí spojených se založením společnosti a.s., pak využijte možnosti na zakoupení již založené ready made společnosti či některou z dalších služeb, jako například poskytnutí sídla společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *