Založení ready made akciových společností

firma

Akciová společnost je spolu se společností s ručením omezeným nejpopulárnější právní formou obchodní společnosti. Založení akciové společnosti není zrovna jednoduché, pokud si chcete ušetřit čas, můžete využít založení ready made akciových společností, které nabízejí firmy specializující se na založení firem na klíč, ale i prodej ready made a další služby. U akciové společnosti tvoří základní kapitál firmy akcie. Právo akcionáře je podílení se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku firmy. Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, zakladatelem a.s. však může být i stát. Za porušení svých závazků zodpovídá akciová společnost celým svým majetkem.

Akciovou společnost může založit jedna či více právnických osob či dvě a více fyzických osob. Pakliže akciovou společnost zakládá jedna osoba, je nezbytné sepsání zakladatelské listiny, v případě založení a.s. dvěma osobami se sepíše zakladatelská smlouva.

Náležitosti zakladatelské listiny/smlouvy

 • firma, sídlo a předmět podnikání
 • návrh základního kapitálu
 • počet akcií a jejich jmenovitá hodnota (event. druhy akcií)
 • upisované vklady jednotlivých zakladatelů
 • nepeněžité vklady – způsob a výše jejich ocenění
 • přibližné náklady v souvislosti se založením společnosti
 • určení správce vkladu a návrh stanov

Zakládá se akciová společnost na základě výzvy? Pak je nutné, aby její zakladatelé informovali veřejnost o době, místu a způsobu upisování. Jestliže proběhne upisování v souladu se záměry zakladatelů, lze přistoupit ke svolání ustavující valné hromady – do té doby je nutné splatit minimálně 30 % upsaných akcií. Před vznikem akciové společnosti spravuje splacené vklady či jejich části zakladatel, jež byl pověřen touto kompetencí ve společenské či zakladatelské smlouvě. Je však možné tím pověřit i banku, popřípadě spořitelní a úvěrní družstvo. Společnost musí každopádně založit účet v bance či spořitelním a úvěrním družstvu, kam složí kapitál. Tato banka nebo družstvo vydá písemné prohlášení o splácení vkladů.

Na ustavující valné hromadě se pak rozhoduje o založení společnosti. Jsou schvalovány stanovy a jsou voleny orgány společnosti. Pořizuje se zápis, který je notářsky ověřen a zápis slouží jako doklad pro zápis do obchodního rejstříku.

Do devadesáti dní od založení společnosti je nezbytné podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který podává představenstvo a podepisují jej všichni členové představenstva. Společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku.

Ve chvíli, kdy je společnost zapsána do OR, je povinen správce vkladu splacené vklady předat i s užitky společnosti, což se však netýká peněžitých vkladů, které byly uloženy na zvláštním bankovním účtu nebo u družstva před tímto zápisem.

Fungování akciové společnosti je spojeno s konáním valné hromady, jež svolává představenstvo a koná se minimálně jednou za rok. Počet hlasů, které má akcionář na valné hromadě, odpovídá jmenovité hodnotě jejich akcií.

Rádi byste si nechali pomoci se založením firmy na klíč? Pak se obraťte na společnosti, které se na založení společnosti specializují a nabízejí rovněž poskytnutí sídla. Tyto společnosti se specializují rovněž na založení ready made akciových společností, ale i ready made sro.

Kompetence valné hromady

 • změna stanov
 • rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů
 • volba a odvolání členů představenstva
 • volba a odvolání členů dozorčí rady
 • schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém
 • rozhodnutí o zrušení společnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *