Založení společnosti s.r.o. účtování

budova

Společnost s ručením omezeným patří spolu s akciovou společností k nejčastěji se vyskytující formě obchodní společnosti.

Jak je to se založením společnosti s.r.o. a účtováním? Základní kapitál společnosti je souhrnem peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do firmy. V současné době činí základní kapitál 1 Kč, výši kapitálu je nutné uvést ve společenské smlouvě a zapsat do obchodního rejstříku. Pojďme se tedy podívat, jak je to se založením společnosti s.r.o. účtováním v praxi.

Společnost s ručením omezeným je povinna vést účetnictví, a to ode dne svého vzniku (tj. ode dne zápisu do obchodního rejstříku) do svého zániku. Ačkoliv je zákonem stanoveno účetní období na dvanáct po sobě jdoucích měsíců, může být při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku účetní období o příslušnou dobu prodlouženo.

Společnost vykáže ke dni vzniku v zahajovací rozvaze výši svého základního kapitálu, zároveň vykáže i její majetkovou strukturu, jež je tvořena uhrazenými, popřípadě neuhrazenými vklady. Neuhrazené vklady vyjádří účetní jednotka na straně aktiv zahajovací rozvahy v položce A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Uhrazené vklady jsou zobrazeny v příslušných položkách aktiv rozvahy.

Po sestavení rozvahy přichází na řadu otevírání účetních knih. Tato operace probíhá prostřednictvím účtu účtové skupiny 70 – Účty rozvažné. Základní kapitál účetní jednotka zaúčtuje na vrub účtu 70x – Počáteční účet rozvažný souvztažně s účtem 41x – Základní kapitál a kapitálové fondy. Splacený peněžitý vklad zaúčtuje účetní jednotka na vrub účtu 22 – Účty v bankách a ve prospěch počátečního účtu rozvážného. Pokud základní kapitál není splacen, je třeba účtovat na vrub účtu skupiny 35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva souvztažně s počátečním účtem rozvažným.

Společnost s ručením omezeným vytváří povinně rezervní fond, možností tvorby je několik. Dle obchodního zákoníku je umožněno například vytvořit rezervní fond při vzniku společnosti nebo při zvyšování základního kapitálu příplatky společníků nad výši vkladů. Nejčastěji však společnosti volí tvorbu zákonného rezervního fondu ze získu běžného účetního období po zdanění tak, jak je to určeno obchodním zákoníkem.

Základním zdrojem přídělu do rezervního fondu je účetní zisk, proto je možné volně disponovat pouze s tou částí zisku, která zbyde po povinném přídělu do rezervního fondu. Jednatelé společnosti rozhodují o použití rezervního fondu, mají však k tomuto fondu zákonem omezené pravomoci. Použití rezervního fondu je tak vázáno na jen na krytí ztrát společnosti, o tomto rozhodnutí však musí informovat valná hromada.

Rádi byste si nechali založit společnost, jelikož vám založení společnosti vlastními silami připadá příliš složité? Pak využije služeb firem, které zabývají založením společnosti na klíč, popřípadě využijte rovnou koupí nějaké ready made Praha a začněte s podnikáním okamžitě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *